Sign In
Mobirise Website Builder
Impian negara lahirkan belia cemerlang, siaga masa depan

Sumber : Pelita Brunei

Oleh : Saerah Haji Abdul Ghani / Foto : Mohamad Azmi Awang Damit, Haji Ariffin Mohd. Noor / Morshidi,  Mohammad Hatral Hazmi Awang Abdul Hamid, Muhammad Asri Haji Awang Abas, Mohammad Hanif A. Halit


BERAKAS, Selasa, 1 Ogos. - Belia sebagai generasi harapan bangsa dan negara bakal memikul tanggungjawab meneraju negara masa kini dan di masa hadapan.

1-05.jpg

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad menyembahkan, melahirkan belia yang cemerlang dan siaga masa depan adalah impian negara.


Selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Belia Kebangsaan (HBK) Ke-18, Tahun 2023, Yang Berhormat seterusnya menyembahkan, belia perlu mampu memanfaatkan peluang dari transformasi teknologi dan ekonomi bagi memajukan diri, memartabatkan bangsa dan seterusnya melonjakkan pembangunan negara ke tahap yang lebih tinggi dan mampan.

1-02.jpeg 


“Dalam membangun potensi belia, tidak dinafikan pendekatan senegara adalah sangat signifikan bagi memastikan apa juga perancangan dan program yang dilaksanakan adalah efektif dan berimpak tinggi serta menyumbang kepada pencapaian visi serta matlamat Dasar Belia Negara dan Strategi (DBNS) 2020 - 2035," sembah Yang Berhormat semasa Majlis Sambutan HBK Ke-18, Tahun 2023 yang berlangsung di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.

1-03.jpg

Yang Berhormat seterusnya menyembahkan bahawa pelaksanaan Pelan Tindakan DBNS 2020 -2024 dan juga Rancangan Kerja Belia ASEAN 2021 - 2025 serta Rancangan Kerja Belia ASEAN Plus Three yang melibatkan 10 buah Negara ASEAN dan rakan dialog pada masa ini adalah berjalan dengan lancar.


Sembah Yang Berhormat lagi, pelan-pelan tindakan itu akan sentiasa dikemas kini untuk mencapai Prestasi Petunjuk Utama dan matlamat DBNS 2020 - 2035 dengan mengambil kira persekitaran semasa.

1-04.jpg

Dalam sumbangan belia ke arah Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goals (SDG) sembah Yang Berhormat, Dialog Belia SDG telah dilaksanakan bersama pihak-pihak berkepentingan dengan sokongan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) pada 15 hingga 17 Mei 2023.


Di akhir dialog tersebut sembah Yang Berhormat, SDG Youth Statement telah dihasilkan dan dijadikan sebahagian daripada Laporan Voluntary National Review (VNR) yang telah disampaikan di High-Level Political Forum on Sustainable Development di New York baru-baru ini.


Dalam memastikan kesinambungan dialog tersebut sembah Yang Berhormat lagi, pihak Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) telah mengumumkan BIBD Sustainability Youth Leaders Award sebagai dorongan kepada belia untuk menghasilkan projek yang memberi impak kepada SDG.


“Dari aspek kesukarelawanan, Aplikasi Mengalinga yang dilancarkan pada tahun 2021, telah merekodkan lebih dari 340 pelaksanaan Program Kesukarelawanan di seluruh negara dan setakat ini sebanyak lebih 2,700 individu dan 160 buah organisasi berdaftar di dalam sistem tersebut," sembah Yang Berhormat.


Bermula 1 Ogos ini sembah Yang Berhormat, perisian Aplikasi Mengalinga akan dinaik taraf dengan menambah ciri-ciri baharu yang secara tidak langsung akan dapat menarik lebih ramai golongan belia dan masyarakat untuk melaksanakan aktiviti kesukarelawanan dan terus menyumbang khidmat kepada masyarakat.


Terdahulu dalam sembah alu-aluan, Yang Berhormat menyembahkan, keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke sambutan itu mencerminkan keprihatinan dan pemedulian baginda terhadap apa jua isu dan perkembangan belia.


Sembah Yang Berhormat lagi, keberangkatan itu setentunya akan memberikan makna yang tersendiri dan akan menjadi ristaan kepada para belia di Negara Brunei Darussalam, di samping menyuntik semangat kepada para belia untuk terus giat menggandakan usaha dalam menyumbangkan idea dan tenaga bagi sama-sama mencapai matlamat utama DBNS 2020-2035 serta Wawasan Brunei 2035.


Attachments