Sign In
Mobirise Website Builder

AHLI JAWATANKUASA TERTINGGI

Screenshot 2021-08-07 at 8.56.29 AM.png

PENGERUSI

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang
Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

TIMBALAN PENGERUSI

Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw
Timbalan Menteri Tenaga
Kementerian Tenaga

SETIAUSAHA BERSAMA

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim
Setiausaha Tetap
Kementerian Hal Ehwal Ugama

Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad
Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)
Kementerian Pendidikan

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusuf
Setiausaha Tetap
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

Yang Mulia Pengiran Mohd. Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud
 Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet)
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Pengiran Haji Mohd. Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan
Setiausaha Tetap (Pengurusan Strategi dan Dasar)
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari
Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan dan Kebudayaan)
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

TIMBALAN SETIAUSAHA BERSAMA

Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Wahid @ Burut
Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan)
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dr. Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah
Timbalan Setiausaha Tetap (Kebudayaan)
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

PENOLONG SETIAUSAHA BERSAMA

Yang Mulia Dayang Mariam binti Ulat
Pemangku Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Morshidi
Pemangku Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

AHLI-AHLI

Yang Berhormat Dayang Siti Rozaimeriyanty binti Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman
Ahli Majlis Mesyuarat Negara

Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Haadi
Ahli Majlis Mesyuarat Negara

Yang Berhormat Dayang Khairunnisa binti Haji Ash’ari
Ahli Majlis Mesyuarat Negara

Yang Mulia Awang Mohammad Riza bin Dato Paduka Haji Mohammad Yunos
Setiausaha Tetap (Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan, Antarabangsa dan Media)
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab
Setiausaha Tetap,
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

Yang Mulia Awang Haji Md. Salleh bin Haji Abdul Karim
Pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya
Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Pengiran Dr. Haji Md. Khalifah bin Pengiran Haji Ismail
Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan
Kementerian Kesihatan

Yang Mulia Awang Abdul Aziz bin Abdullah
Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik
Jabatan Perkhidmatan Elektrik
Kementerian Tenaga

Yang Mulia Dayang Martinah binti Haji Tamit
Pemangku Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim
Pemangku Pengarah Radio Televisyen Brunei
Jabatan Radio Televisyen Brunei
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Awang Haji Shahrul Jeffri bin Dato Paduka Haji Ibrahim
Pemangku Pengarah Penerangan
Jabatan Penerangan
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Awang Zainal Abidin bin Haji Kefli
Pemangku Pengarah Jabatan Sekolah-Sekolah
Jabatan Sekolah-Sekolah
Kementerian Pendidikan

Yang Mulia Awang Mohammad Norilham bin Haji Jais
Pemangku Pengarah Pendidikan Kokurikulum
Jabatan Pendidikan Kokurikulum
Kementerian Pendidikan

Yang Mulia Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri
Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Kementerian Hal Ehwal Ugama

Yang Mulia Snr. Supt. Awang Metussin bin Haji Jumat
Pemangku Pengarah Gerakan
Pasukan Polis Diraja Brunei

Yang Mulia Dato Paduka Awang Razali bin Haji Badar
Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara
Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus
Pengarah Pentadbiran dan Kewangan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Hajah Fauziah binti Haji Abd Hamid
Pengarah Penyelidikan, Perkembangan dan Hal Ehwal Antarabangsa
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab
Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Nor Masitirena binti Haji Suhaimi
Pemangku Pengarah Muzium-Muzium
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Pengiran Siti Rahmah binti Pengiran Haji Md Salleh
Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Haji Mohd. Abdoh bin Haji Awang Damit
 Pemangku Pengarah Kebudayaan dan Kesenian
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Haji Abdul Hamid
Pemangku Pengarah Perkhidmatan Sosial
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Mejar (B) Haji Mohammad bin Dollah
Pemangku Pengarah Program Khidmat Bakti Negara
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Hanafi bin Haji Salleh
Pemangku Timbalan Pengetua Pusat Sejarah
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Nurul Izyan binti Anver
Timbalan Yang Di-Pertua Majlis Belia Brunei

Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
Yang Di-Pertua Majlis Wanita Brunei Darussalam

KETUA URUS SETIA BERSAMA

Yang Mulia Pengiran Haji Mohd. Azlan bin Pengiran Haji Tengah Omar
Pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Haswandi bin Haji Osman
Pemangku Penolong Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan