Sign In
Mobirise Website Builder

AHLI JAWATANKUASA TERTINGGI
PENGERUSI
Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin
Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan

TIMBALAN PENGERUSI
Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw
Timbalan Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian,
Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian

SETIAUSAHA BERSAMA
Yang Mulia Dato Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama

Yang Mulia Dr Haji Azman bin Ahmad
Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi) Kementerian Pendidikan

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusuf
Setiausaha Tetap, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Norlila Binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil
Setiausaha Tetap (Pengurusan Strategi dan Dasar), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Pengiran Mohd Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud
Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

TIMBALAN SETIAUSAHA BERSAMA
Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said
Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Wahid @ Burut
Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dr Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah
Timbalan Setiausaha Tetap (Kebudayaan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

PENOLONG SETIAUSAHA BERSAMA
Yang Mulia Awang Haji Zafri bin Haji Mohamed
Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Morshidi
Pemangku Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

AHLI-AHLI
Yang Berhormat Dayang Hafimi binti Abdul Haadi
Ahli Majlis Mesyuarat Negara

Yang Berhormat Dayang Khairunnisa binti Haji Ash’ari
Ahli Majlis Mesyuarat Negara

Yang Berhormat Awang Iswandy bin Ahmad
Ahli Majlis Mesyuarat Negara

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim
Setiausaha Tetap, Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Pengiran Kamalrudzaman bin Pengiran Haji Mohd Ishak
Setiausaha Tetap, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

Yang Mulia Awang Haji Md Salleh bin Haji Abdul Karim Ketua
Pengarah Kerja Raya Jabatan, Kerja Raya Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Dr Hajah Lailawati binti Haji Jumat
Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan,
Kementerian Kesihatan

Yang Mulia Awang Abdul Aziz bin Abdullah
Pengarah Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perkhidmatan Elektrik,
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dayang Martinah binti Haji Tamit
Pemangku Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi,
Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Awang Haji Md Suffian bin Haji Bungsu
Pengarah Radio Televisyen Brunei, Jabatan Radio Televisyen Brunei,
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Pengarah Penerangan, Jabatan Penerangan,
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Pengarah Percetakan Kerajaan, Jabatan Percetakan Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Awang Zainal Abidin bin Haji Kefli
Pengarah Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Sekolah-Sekolah,
Kementerian Pendidikan

Yang Mulia Pengarah Pendidikan Kokurikulum, Jabatan Pendidikan Kokurikulum,
Kementerian Pendidikan

Yang Mulia Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri
Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Jabatan Hal Ehwal Masjid,
Kementerian Hal Ehwal Ugama

Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Mohammed Saifullah bin
Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris
Pemangku Pengarah Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei

Yang Mulia Dato Paduka Awang Razali bin Haji Badar
Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Jabatan Adat Istiadat Negara,
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Awang Haji Amer Hamzah Bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Zakaria
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus
Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Kol. (B) Pengiran Haji Zulkifli Bin Pengiran Haji Ismail
Pengarah Program Khidmat Bakti Negara, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Hajah Fauziah Binti Haji Abd Hamid
Pemangku Pengarah Penyelidikan, Perkembangan dan Hal Ehwal Antarabangsa,
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Haji Abdoh bin Haji Awang Damit
Pemangku Pengarah Kebudayaan dan Kesenian, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Haji Abdul Hamid
Pemangku Pengarah Perkhidmatan Sosial, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab
Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Rostinah binti Pehin Orang Kaya Seri Sura Pahlawan Dato Paduka Haji Mohammad Tahir
Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat,  Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Hanafi bin Haji Salleh
Timbalan Pengarah Pusat Sejarah, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Amirul Shukri bin Haji Hafineh
Pemangku Pengarah Muzium-Muzium, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Muhammad Aidil Firdaus bin Haji Jukin
Yang Di-Pertua Majlis Belia Brunei

Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar Binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
Yang Di-Pertua Majlis Wanita Brunei Darussalam

KETUA URUS SETIA
Yang Mulia Awang Haji Zafri bin Haji Mohamed
 Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan