Sign In
Mobirise Website Builder

ANUGERAH HARI BELIA KEBANGSAAN
Sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke 17, Tahun 2022LATAR BELAKANG

Anugerah Hari Belia Kebangsaan merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan negara kepada pergerakan belia di Negara Brunei Darussalam dalam sama-sama menyahut titah serta hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Wadien, Sultan dan Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menjadikan belia suatu aset yang perlu diberi fokus dan dihargai. Ini membuktikan bahawa golongan belia tidak pernah diabaikan oleh pihak kerajaan dan sentiasa diberi perhatian penuh dalam pembangunan belia. Penyediaan kemudahan dan prasarana merupakan bukti kesejahteraan dan kehendak belia terpelihara.

Pengiktirafan ini adalah merupakan sebagai satu wadah dan manifestasi dalam mendokong usaha golongan belia dalam membangun dan mengekalkan semangat kesukarelawanan dikalangan masyarakat. Penglibatan belia secara sukarela telah disentuh oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah sempena Sambutan Hari Belia kali pertama pada 1 Ogos 2006.

Bagi Anugerah Hari Belia Kebangsaan tahun 2022, sebanyak empat kategori anugerah akan diberikan iaitu Anugerah Projek Cemerlang Untuk Belia, Anugerah Pemimpin Muda Belia, Anugerah Belia Cemerlang dan Anugerah Belia Berkhidmat.

   


KATEGORI-KATEGORI ANUGERAH HARI BELIA KEBANGSAAN KE-17, 2022


ANUGERAH PROJEK CEMERLANG UNTUK BELIA
Anugerah ini merupakan pengiktirafan bagi projek-projek belia yang berjaya menjadi inspirasi dan model kepada pembangunan masyarakat secara am dan khususnya kepada para belia, di dalam pelbagai bidang terutama sekali bidang keusahawanan dan teknologi. Selain daripada itu projek-projek ini akan menjadi inovasi sosial yang akan membangun dan memajukan organisasi atau persatuan.

Sila muat turun link info pek berkenaan dan seterusnya melengkapkan keterangan yang diperlukan dan e-mel ke anugerahhbk2022@gmail.com
 INFO PEK - Anugerah Projek Cemerlang Untuk BeliaANUGERAH PEMIMPIN MUDA BELIA
Anugerah Pemimpin Muda Belia merupakan satu pengiktirafan atas khidmat cemerlang yang telah diberikan oleh Pemimpin Muda dalam memajukan pergerakan belia yang telah dipimpinnya secara berterusan dalam pelbagai bidang sama ada keugamaan, kemasyarakatan, kesukanan, pendidikan dan sebagainya.  Di samping itu juga sebagai penghormatan yang berterusan bagi ikutan dalam melahirkan pemimpin belia yang berwibawa, berwawasan dan berhemah tinggi.

Sila muat turun link info pek berkenaan dan seterusnya melengkapkan keterangan yang diperlukan dan e-mel ke anugerahhbk2022@gmail.com
 INFO PEK - Anugerah Pemimpin Muda Belia


ANUGERAH BELIA CEMERLANG
Anugerah Belia Cemerlang merupakan pengiktirafan dan penghargaan yang diberikan kepada seorang belia yang telah memberikan sumbangan jasa yang cemerlang dalam apa jua  bidang diceburi ataumemperlihatkan  usaha-usaha yang membuahkan hasil membanggakan dan mengharumkan nama negara.  Pencapaian yang cemerlang diperolehi diperingkat antarabangsa merupakan satu keutamaan selain di peringkat serantau dan kebangsaan pula adalah satu kelebihan dalam pelbagai bidang sama ada keugamaan, kesukanan, pendidikan, keusahawanan, sains, teknologi, kebudayaan, kesenian dan sebagainya.

Sila muat turun link info pek berkenaan dan seterusnya melengkapkan keterangan yang diperlukan dan e-mel ke anugerahhbk2022@gmail.com
 INFO PEK - Anugerah Belia Cemerlang


ANUGERAH BELIA BERKHIDMAT                                                   
Anugerah Belia Berkhidmat merupakan pengiktirafan dan penghargaan yang diberikan kepada para pemimpin belia / belia yang telah memberikan sumbangan / khidmat secara sukarela mereka secara berterusan untuk masyarakat terutama golongan belia di Negara ini dalam pelbagai bidang sama ada keugamaan, kemasyarakatan, kesukanan, pendidikan dan sebagainya.

Sila muat turun link info pek berkenaan dan seterusnya melengkapkan keterangan yang diperlukan dan e-mel ke anugerahhbk2022@gmail.com
  INFO PEK - Anugerah Belia Berkhidmat
Tarikh Mula Pencalonan

Isnin, 16 Mei 2022


Tarikh Tutup Pencalonan
Khamis, 16 Jun 2022
4.00 petangPemohon juga boleh mendaftar melalui

YSNet
https://ysnet.gov.bnSila muat turun link info pek ketegori pencalonan dan seterusnya melengkapkan keterangan yang diperlukan dan e-mel ke anugerahhbk2022@gmail.com