Sign In
Mobirise Website Builder
Pameran Sambutan HBK Ke-18 ketengahkan 3 fokus utama

Sumber : Pelita Brunei

Oleh : Marlinawaty Hussin / Foto : Mohamad Azmi Awang Damit, Haji Ariffin Mohd Noor / Morshidi, Mohammad Hatral Azmi Awang Abdul Hamid, Muhammad Asri Haji Awang Abas, Mohammad Hanif A. Halit

 pem01.jpg

BERAKAS, Selasa, 1 Ogos. - Pameran Sambutan Hari Belia Kebangsaan (HBK) Ke-18 Tahun 2023 yang melibatkan lebih 30 pameran, mengetengahkan tiga fokus utama, iaitu Kluster Kemahiran dan Ilmu; Kluster Sumbangan Belia serta Kluster Warisan dan Budaya.

 pem02.jpg

pem03.jpg

pem05.jpg

Berangkat menyaksikan pameran tersebut Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, paduka-paduka anakanda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

 

Kluster Kemahiran dan Ilmu mempamerkan anugerah projek yang berjaya dicalonkan bagi tahun 2023 oleh Jawatankuasa Anugerah Hari Belia Kebangsaan tahun 2023.

 

Kluster ini juga mempromosikan kejayaan belia Brunei melalui kemahiran yang sedia ada dan baharu.

 pem06 (1).jpg

pem07 (1).jpg

pem08 (1).jpg

pem09 (1).jpg

pem10 (1).jpg

pem11 (1).jpg

Sementara itu, Kluster Sumbangan Belia mempamerkan sumbangan golongan belia dalam mendukung Wawasan Brunei 2035 melalui penglibatan mereka dalam membuat keputusan dasar dan keputusan.

 

Bahagian pameran ini mempamerkan sumbangan golongan berkenaan dalam berpersatuan atau pergerakan yang menjurus kepada memperkukuhkan budaya perpaduan serta Kerjasama seluruh negara. la termasuk sumbangan individu yang mendukung aspirasi raja dan negara.

 

Ini termasuk kemahiran dari aspek Perniagaan; Inovasi dan Teknologi, Industri Kreatif; serta Kajian dan ilmu pengetahuan.

 

Manakala, Kluster Warisan dan Budaya membarigakan hasil karya para belia yang menjurus kepada memelihara dan memperkukuhkan warisan bangsa dan budaya ketamadunan bangsa Brunei termasuk Gaya Hidup, Industri Budaya, Teknologi dan Warisan; juga Budaya dan Kesenian.

 

Antara yang menyertai pameran ialah Barberku, Paning Free, Photographer NZ Studio, National Theatre Brunei dan Seacage Fish Farming (Fatih Aquaculture).

 

Juga mengikuti pameran, agensi-agensi selaku peneraju dan 'enabler' ke arah mempersiapkan golongan belia bagi cabaran dan keperluan masa depan.


Attachments